การวัดค่าความหวาน | ในอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านอาหารกำลังเติบโตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น“อาหารสำเร็จรูป” อาหารสด อาหารแช่แข็ง เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพรและอื่นๆ ที่มีการจัดจำหน่าย อาหารทุกประเภทล้วนต้องมีการควบคุมรสชาติให้มีความคงที่สม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของอาหาร และหนึ่งในรสชาติที่ต้องควบคุมก็คือ ความหวาน นั่นเอง “ความหวาน” หมายถึงรสชาติพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่รับรู้เมื่อรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยน้ำตาล น้ำตาล (Sugar) เป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ มีหลายรูปแบบ เช่น น้ำตาลทราย น้ำตาลกรวด น้ำตาลก้อน น้ำตาลปีบ เป็นต้น มีการใช้น้ำตาลเติมลงไปเป็นส่วนผสมของอาหารเกือบทุกชนิด เช่น ขนมหวาน เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น เนื่องจากมีความนิยมมากปัจจุบันจึงมีการผลิตสารให้ความหวานในรูปแบบอื่นๆ เช่น น้ำเชื่อม กลูโคส น้ำเชื่อมฟรักโทส ตลอดจนน้ำตาลเทียมขึ้นเพื่อแทนน้ำตาลทราย น้ำตาลไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทราย น้ำตาลกลูโคส หรือน้ำตาลฟรักโทส ทั้งที่มีอยู่ในอาหารหรือที่เติมลงไปในกระบวนการผลิตหรือการถนอมอาหารจะเกี่ยวข้องกับลักษณะ คุณภาพ ตลอดจนอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร อันเป็นผลมาจากคุณสมบัติของน้ำตาลในด้านเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ การวัดค่าความหวานสามารถวัดค่าออกมาได้เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงความเข้มข้นของความหวานในหน่วย Brix หรือองศาบริกซ์ (สัญลักษณ์ ˚Bx) คือหน่วยการวัดความหวาน โดยคิดตามปริมาณของน้ำตาลในของเหลว อาหาร…