ปริมาณออกซิเจนในน้ำสำคัญอย่างไร ❘ Hanna Instruments

​​คุณภาพน้ำที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ หากคุณภาพน้ำไม่ดีก็ทำให้ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ในทางกลับกันหากแหล่งน้ำนั้นมีคุณภาพของน้ำที่อุดมสมบูรณ์ก็จะส่งผลให้การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเป็นไปตามวัฏจักร โดยปัจจัยที่บ่งบอกถึงคุณภาพน้ำได้นั้นคือ“ปริมาณออกซิเจนในน้ำ”ที่เพียงพอ ดังนั้นแหล่งน้ำที่มีความสมบูรณ์จะต้องพบปริมาณออกซิเจนที่สูง หากพบว่าปริมาณออกซิเจนต่ำกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จะส่งผลให้เกิดความเครียดต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ยิ่งพบค่าต่ำมากจะทำให้ไม่สามารถอาศัยอยู่ในน้ำได้เพราะเหตุนี้ปริมาณออกซิเจนในน้ำจึงสำคัญ

Dissolved Oxygen หรือที่รู้จักกันว่า DO คือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำทั้งหมด สามารถวัดได้ในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตรหรือ % อิ่มตัวของออกซิเจน โดยปกติแหล่งของออกซิเจนเหล่านี้ได้มาจากบรรยากาศ การสังเคราะห์แสงของพืชที่อาศัยอยู่ในน้ำ หรือจากขบวนการเคมีอื่นๆ ในน้ำโดยแหล่งน้ำบางแหล่งมีแร่ธาตุทำปฏิกิริยากันทำให้เกิดออกซิเจนละลายในน้ำ

 

 

แหล่งน้ำตามธรรมชาติจะพบค่า DO อยู่ที่ประมาณ 5-7 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) โดยค่าน้ำที่ดีจะต้องพบค่า DO อยู่ที่ 5-8 mg/L ส่วนน้ำเสียจะพบค่า DO อยู่ที่ 3 mg/L หรือต่ำกว่า จากข้างต้นจะเห็นว่าปริมาณออกซิเจนในน้ำมีความสำคัญโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ปริมาณออกซิเจนสามารถพบในอากาศและน้ำซึ่งมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบประมาณ 20.9% โดยปัจจัยหลักจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความดันบรรยากาศ และความเค็ม พบว่าออกซิเจนจะละลายในน้ำได้น้อยเมื่ออุณหภูมิสูง เช่นเดียวกับน้ำที่มีความเค็มสูงก็จะมีปริมาณออกซิเจนละลายอยู่น้อย แต่จะมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับความดันบรรยากาศ เพราะเมื่อความดันบรรยากาศสูงจะทำให้ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำได้ดีขึ้นนั่นเอง

ประโยชน์ของการวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

การวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำมีความสำคัญอย่างมากต่อโรงงานอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสียและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพราะการวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำเป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่มีผลโดยตรงการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ และหากปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดสู่สาธารณะจะทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นในชุมชนบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นหากมีการจัดการที่ดีก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของสัตว์น้ำที่เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาในพื้นที่เขตชุมชนบริเวณนั้น

 

วิธีการทดสอบหาปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen)

ในปัจจุบันได้มีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพน้ำในการวัดค่าออกซิเจนหลากหลายแบบเพื่อความสะดวกรวดเร็วและผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ ยกตัวอย่างเช่น ชุดทดสอบทางเคมีโดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางเคมีหรือการไตเตรต (Titration) และที่นิยมใช้กันมากคือเครื่องวัดปริมาณออกซิเจน หรือดีโอมิเตอร์ (DO Meter) นั่นเอง

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (Do Meters) แบบเชิงเเสง รุ่น HI98198

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำแบบเชิงแสงประกอบด้วยเซ็นเซอร์ชนิดที่ไม่ต้องใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์ในการหาปริมาณออกซิเจนในน้ำ แต่จะอาศัยหลักการ Luminescent ของแสงที่จำกัดความยาวคลื่น และควบคุมค่าความเข้มของแสงให้ตกกระทบผ่านเลนส์ จากนั้นสามารถคำนวณผลค่าออกซิเจนในน้ำจากค่าความแตกต่างความเข้มแสงระหว่างทางส่งไป-กลับ ทำให้ได้ผลการวัดที่เสถียรและแม่นยำ อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ดูแลรักษาง่าย แต่ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องที่ใช้เซ็นเซอร์แบบเมมเบรน (อิเล็กโทรเคมีคอล)

(คลิกเพื่อดูสินเค้าเพิ่มเติม)

 

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ

“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

Email Addresses

[email protected]

CONTACT US

Line : @hannathailand

FB : HannaThailand