การปลูกต้นยางพาราเพื่อผลผลิตที่ดี ควรทำอย่างไร ?

ความนิยมในการ”ปลูกยางพารา”

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเหมาะสมที่เอื้ออำนวยแก่การปลูกยางพาราเป็นอย่างมาก จึงทำให้เป็นแหล่งในการปลูกยางพาราที่สำคัญและยังสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่คนในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะ “น้ำยาง” ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากท่อลำเลียงส่วนเปลือกของต้นยาง สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม เช่น ผลิตยางรถ ผลิตถุงมือยาง ฯลฯ

นอกจากแถบภาคใต้แล้วสภาพแวดล้อมของประเทศไทยในแถบภาคอื่นๆ เช่น บางจังหวัดของภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ริเริ่มหันมาปลูกยางพารากันมากขึ้น แต่การปลูกต้นยางพาราให้เจริญเติบโตได้ดีไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกปุ๋ยอินทรีย์ให้เหมาะสมหรือระยะเวลาในการปลูกต้นยางพาราจะต้องใช้เวลายาวนานถึง 7 ปี จึงจะสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ดังนั้นคุณภาพของดินตลอด 7 ปีที่ปลูกต้นยางพาราจึงต้องมีการดูแลที่เหมาะสมนั่นเอง

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 12 ล้านไร่ ผลผลิตยางในปัจจุบันมีประมาณ 2.6 ล้านตัน ส่งออกประมาณ 2.3 ล้านตัน คิดเป็น 89% จากผลผลิตทั้งหมด ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกทั้งหมด เช่น ยางพาหนะ ยางยืด ท่อยาง ยางรัดของ ถุงมือยาง เป็นต้น

ปัจจัยทางภูมิอากาศ

ต้นยางพาราจะสามารถเติบโตได้ดีในอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งในการปลูกยางพาราจะต้องควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 27 องศาเซลเซียส และไม่ควรปลูกในสภาวะอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ความชื้นก็เป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกยางพารา ซึ่งควรมีปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 1,250 มิลลิเมตรต่อปีหรือจำนวนวันที่ฝนตกประมาณ 120-150 วัน

ปัจจัยทางดิน

การปลูกต้นยางพาราให้เจริญเติบโตได้ดีจำเป็นจะต้องอยู่ในสภาพพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์สูงมากหรือปานกลาง และสามารถปรับตัวได้ในสภาพพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำหรือค่อนข้างต่ำ เป็นพื้นที่ราบและมีความลาดชันไม่เกิน 35 องศา หากมีความลาดชันเกิน 15 องศา การปลูกต้องทำแบบขั้นบันไดเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์เคลื่อนตัวของพื้นผิวดินและระดับความสูงในการปลูกยางพาราควรเกิน 600 เมตรจากระดับน้ำทะเล     

นอกจากนี้สภาพของดินจะต้องเป็นดินร่วนเหนียวหรือร่วนทราย ไม่เป็นดินเกลือหรือดินเค็ม หน้าดินควรมีระดับความลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร มีการระบายน้ำได้ดี ไม่มีชั้นหินหรือชั้นดินดาน และไม่เป็นพื้นที่นาหรือพื้นที่ลุ่มน้ำขัง

ความสำคัญในการวัดค่า pH ในดิน

การวัดค่า pH ในดินจะทำให้เราสามารถประเมินสภาพเบื้องต้นของดินที่ใช้ในการปลูกต้นยางพาราในบริเวณนั้นว่ามีคุณภาพดีหรือไม่ ซึ่งค่า pH ในดินที่เหมาะสมในการปลูกยางพาราควรจะต้องควบคุมให้อยู่ในช่วง 4.5-5.5 ถือว่าเป็นสภาพกรดอ่อนๆ คุณสมบัติจะต้องไม่เป็นดินด่าง ดินเค็ม หรือดินเกลือ ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการละลายและควบคุมคุณประโยชน์ของแร่ธาตุอาหารในดิน หากค่า pH ในดินมีค่าต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็จะทำให้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางโดยตรง

แนะนำเครื่องวัดค่า pH สำหรับในอุตสาหกรรมการเกษตร         
ถ้าหากต้องการให้ต้นยางพารามีการเจริญเติบโตได้ดีเพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพควรจะให้ความสำคัญกับขั้นตอนการเพาะปลูก นั่นคือการควบคุมค่า pH ในดิน เนื่องจากค่า pH ในดินถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในอันดับแรกคือบ่งชี้ถึงคุณภาพของดินที่ใช้ในการปลูก

(คลิกเพื่อดูสินค้าเพิ่มเติม)

 

เครื่องวัดค่า pH ในดิน (Soil pH Meter) รุ่น HI98168 จากฮานนา ตัวเครื่องสามารถวัดค่าได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง รองรับการใช้งานตามมาตรฐานสากล มาพร้อมการแสดงผลแบบดิจิตอลผ่านหน้าจอ LCD และมีฟังก์ชันครบครัน ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับใช้งานภาคสนาม เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการใช้

 

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ
“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

Email Addresses
shop@hannathaicom

CONTACT US
Line : @hannathailand
FB : HannaThailand