ปริมาณ”ฟลูออไรด์”ในน้ำดื่ม ❘ ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

“ฟลูออไรด์”เป็นเกลือของธาตุฟลูออรีน พบได้ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ดิน น้ำ อากาศ หินแร่ หรือแม้ว่าในอาหารบางชนิด โดยเฉพาะอาหารทะเลและผักบางชนิด ตลอดจนได้มีการผลิตขึ้นเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ในชีวิตประจำวันคนเราจะได้รับทางธรรมชาติจากน้ำดื่มและอาหาร ฟลูออไรด์จึงถูกดูดซึมได้เกือบหมดและไปสะสมที่กระดูกและฟัน ซึ่งในทางทันตกรรมถูกใช้ในการป้องกันฟันผุ และยังใช้เป็นส่วนผสมอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ เช่น ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปาก เพื่อเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงอีกด้วย

 

ฟลูออไรด์ที่ได้รับจากอาหารหรือ“น้ำดื่ม”จะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารเกือบทั้งหมด โดยร้อยละ 50 จะถูกขับออกทางไต และส่วนที่เหลือจะเก็บสะสมที่กระดูกและฟัน โดยกลไกการทำงานของฟลูออไรด์ในการป้องกันฟันผุจะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ลดการละลายของแร่ธาตุที่ออกจากฟัน เสริมสร้างความแข็งแรงของฟัน ลดการเจริญเติบโตและการสร้างกรดของแบคทีเรีย

 

หากเราได้รับปริมาณฟลูออไรด์มากเกินความต้องการจะเกิดอะไรขึ้น ? องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดมาตรฐานของน้ำบริโภคให้มีปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำได้ไม่เกิน 1.5 mg/L เท่านั้น เพราะถ้าได้รับในปริมาณที่มากเกินพอจะทำให้เกิดอาการฟันตกกระ โดยเฉพาะในวัยเด็ก รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ เช่น ระบบประสาทและกระดูก ทำให้ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ลดลง กระดูกโก่งงอ เจ็บปวดตามข้อ และอาจร้ายแรงจนถึงขั้นพิการ

 

ค่ามาตรฐานปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดื่ม

                หน่วยงาน    เกณฑ์ค่ามาตรฐานฟลูออไรด์

ในน้ำบริโภค (mg/L)

                   อ้างอิง
องค์การอนามัยโลก                    < 1.5 WHO (2011)
มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม

เพื่อการบริโภค

  < 0.7 หรือมากสุดไม่เกิน <1.0 ราชกิจจานุเบกษา 2521
มอก. 257-2549 น้ำดื่ม / น้ำบริโภค       < 0.7 หรือมากสุด < 1.0 ราชกิจจานุเบกษา 2549
มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา                     < 0.7 การประปาส่วนภูมิภาค 2550
มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล        < 0.7 หรือมากสุด < 1.0 ราชกิจจานุเบกษา 2552
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท                     < 0.7 ราชกิจจานุเบกษา 2553
น้ำประปาดื่มได้                     < 0.7 กรมอนามัย 2563

 

ดังนั้นเราจึงต้องควบคุมปริมาณฟลูออไรด์ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเพื่อสุขภาพที่ดี และยังช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันอีกด้วย การตรวจสอบหาปริมาณฟลูออไรด์ในตัวอย่างน้ำต่างๆ จะต้องใช้เครื่องมือวัดค่าฟลูออไรด์ในน้ำดื่มที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางด้านสุขภาพที่จะตามมา

 

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยในการหาปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดื่ม เช่น วิเคราะห์ด้วยวิธี วัดปริมาณไอออนฟลูออไรด์ที่อยู่ในน้ำ (Ion Analyzer) โดยใช้หัววัดฟลูออไรด์เฉพาะ วิเคราะห์ด้วยเครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร์โดยอาศัยหลักการดูดกลืนแสง หรือวิเคราะห์ด้วยวิธีโครมาโทกราฟีอาศัยหลักการแยกสารผสมและตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสาร ถึงแม้จะสามารถหาปริมาณฟลูออไรด์ได้หลายวิธีในส่วนของข้อจำกัดของวิธีนั้นๆ ก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นก่อนจะเลือกใช้เครื่องมือจึงต้องศึกษาหรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้อง

 

ทางบริษัทมีเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณฟลูออไรด์ด้วยเครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร์และวิเคราะห์ด้วยหัววัดหาปริมาณฟลูออไรด์แบบเฉพาะเจาะจง

 

(คลิกเพื่อดูสินเค้าเพิ่มเติม)

 

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ

“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

 

Email Addresses

shop@hannathaicom

 

CONTACT US

Line : @hannathailand

FB : HannaThailand