อุตสาหกรรม กับ การวัด ค่า pH ของนํ้า

ในปัจจุบันทุกโรงงาน หรืออุตสาหกรรม ต่างๆ จะต้องมีการวัดค่า pH ของนํ้า เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้สารเคมีต่าง ๆ และการเข้ากระบวนการปล่อยนํ้าเสียทิ้งลงสู่สาธารณะ การวัดค่า pH ของนํ้า ล้วนสำคัญต่ออุตสาหกรรมของเรามาก

การวัดค่า pH ของนํ้า pH ย่อมาจาก (Positive potential of the Hydrogen ions) ใช้บอกความเป็นกรด-ด่างของสสาร ความเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออนในน้ำ (Hydrogen or hydronium ion H+ or H3O+ ) ซึ่งเกิดจาก สารที่สามารถแตกตัวให้อนุมูลกรด(H+ )หรือเบส(OH- )ได้ โดยค่า pH จะอยู่ในช่วง 0-14 ถ้าค่า pH น้อยกว่า 7 สารชนิดนั้นจะมีฤทธิ์เป็นกรด และถ้าค่า pH มากกว่า 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นเบสหรือด่างแต่ถ้าค่า pH นั้นมีค่าเท่ากับ 7 แสดงว่าสารชนิดนั้นมีค่าเป็นกลาง Pure Water หรือที่เรียกว่า pH balance

ทำไมต้องการวัดค่า pH ของนํ้า ?
เพราะนํ้ามีความสำคัญต่อ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เนื่องจากนํ้านั้นเป็นสารอาหารให้ มนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิต ต้องใช้ในการอุปโภคบริโภค ดังนั้นจึงต้องควบคุมค่า pH ของนํ้าให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับกิจกรรมต่าง ๆ

การวัดค่า pH ของนํ้า ที่ไม่เหมาะสม จะเกิดผลเสียและผลกระทบที่ได้รับอย่างไร ? จะส่งผลเสียโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนํ้า รวมถึงการอุปโภคบริโภคด้วย สารปนเปื้อน มีค่ากรดในนํ้าปริมาณมาก ทำให้นํ้าเน่าเสีย ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ดังนั้นคุณภาพนํ้ามีผลสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสัตว์นํ้า และผู้อุปโภคบริโภค เป็นสำคัญ ง่ายๆ ถ้าเราบริโภคนํ้าที่มีค่าความเป็นเบส เข้าไปในร่างกายมนุษย์ จะช่วยปรับสภาวะเลือดของเราให้ดีขึ้น ตรงกันข้าม หากร่างกายมนุษย์ได้รับค่าความเป็นกรดมากเกินไป มันจะไปดึงแคลเซียมและโพแทสเซียมในร่างกายให้ลดลงซึ่งผลระยะยาวจะทำให้กระดูกของเราเสื่อมไวขึ้นนั้นเอง

การวัดค่า pH ของนํ้า สามารถพบได้ทั่วไปในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น

  • การวัดค่า pH ของนํ้า ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ จะวัดค่า pH ในกระบวนการย้อมเนื่องจากความคงทนของสีและความเร็วในการย้อมขึ้นอยู่กับค่า pH ที่ต่างกันจะส่งผลให้สีที่ได้จากการย้อมผ้าแตกต่างกันด้วย
  • การวัดค่า pH ของนํ้า ในอุตสาหกรรมเคมี มีการวัดค่า pH เพื่อควบคุมการเกิดปฎิกิริยาทางเคมีต่างๆ ให้สมบูรณ์หรือป้องกันปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น
  • การวัดค่า pH ของนํ้า ในอุตสาหกรรมกระดาษ วัดค่า pH เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้สารเคมี และในกระบวนการย่อยและฟอกขาวของกระดาษ จะมีการควบคุมค่า pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเนื่องจากค่า pH มีผลต่อความคงทนและความเร็วในการฟอก
  • การวัดค่า pH ของนํ้า ในอุตสาหกรรมอาหาร นํ้าดื่ม และยา มีการวัดค่า pH เพื่อตรวจสอบปฏิกิริยาเคมีในการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพรสชาติของอาหารด้วย

นอกจากอุตสาหกรรมเบื้องต้นที่กล่าวมาแล้ว การวัดค่า pH ของนํ้า ยังพบได้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงในภาคของการเกษตรด้วย เช่น “การวัดค่า pH ในดิน”เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะกับการปลูกพืช หรือการวัดค่า pH เพื่อควบคุมให้เหมาะกับการเลี้ยงปลา เป็นต้น

pH Meter คือเครื่องมือที่ให้ความละเอียดและถูกต้องแม่นยำสูง เครื่อง pH meter มีหลายแบบ เช่น แบบปากกา แบบมือถือ แบบตั้งโต๊ะ หรือแบบติดตั้ง ซึ่งการวัดค่า pH โดยใช้เครื่อง pH Meter นั้นจะเหมาะกับการใช้ในงานอุตสาหกรรมมากที่สุด หาก มีการเลือกเครื่องมือวัดให้ตรงกับประเภทของการใช้งาน

 

เครื่องวัด pH Meter จาก ฮานนา

 

 

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ
“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”
WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

Email Addresses
shop@hannathaicom

CONTACT US
Line : @hannathailand
FB : HannaThailand