การตรวจหาปริมาณความชื้น ในโพลิออลส์ (Polyols)

ความชื้น (Moisture content) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณน้…