การตรวจหาปริมาณความชื้น ในโพลิออลส์ (Polyols)

ความชื้น (Moisture content) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอาหาร ซึ่งปริมาณความชื้นมีผลต่อรสชาติ พื้นผิวน้ำหนัก และการถนอมอาหาร โดยอาหารที่มีความชื้นสูงจะทำให้เกิดการเน่าเสียได้ง่าย เนื่องจากเป็นสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีผลทำให้อาหารเสื่อมสภาพ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ และรา

การวัดความชื้น (Moisture content measurement)
ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอาหารแต่ละชนิด มีโครงสร้างหรือโมเลกุลของสารอื่นๆ เป็นส่วนประกอบของอาหารในรูปแบบที่แตกต่างกัน จึงทำให้วิธีที่ใช้สำหรับการตรวจหาความชื้นของอาหารแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไป รวมถึงการเลือกเครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ก็ต้องมีความเหมาะสมและถูกต้องแม่นยำสูงอีกด้วย

วิธีการวัดความชื้น แบ่งออกเป็น 3 วิธี ดังนี้
1.วิธีการโดยตรง (Direct Method)
2.วิธีทางเคมีสำหรับการวิเคราะห์ความชื้น (Chemical Methods for Moisture Analysis)
3.วิธีการทางอ้อม (Indirect Methods)

1.วิธีการวัดโดยตรง (Direct method)
เป็นการวัดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารโดยตรง สามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ การแยกเอาน้ำออกด้วยวิธีทางกายภาพ เช่น การอบแห้งทำให้เกิดการระเหยของน้ำ การกลั่นแยกเอาน้ำออกจากอาหาร ซึ่งวิธีทำให้แห้งนี้เพื่อคำนวณปริมาณความชื้น โดยนิยมใช้เครื่องวัดความชื้น “Moisture analyzers” การวัดวิธีนี้เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการความรวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำสูง

2.วิธีทางเคมีสำหรับการวิเคราะห์ความชื้น (Chemical Method of Moisture Analysis)
เป็นการวัดปริมาณความชื้นด้วยวิธีการไทเทรตแบบ Karl Fischer เป็นการวิเคราะห์เชิงเคมี โดยการไทเทรตสารตัวอย่างที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบด้วยสารละลายไอโอดีนในเมทานอล ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไพริดีน โดยไอโอดีนจะทำปฏิกิริยากับน้ำ เมื่อทำปฏิกิริยาจนหมด การไทเทรตจะสิ้นสุด สีของสารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลของไอโอดีนอิสระ จากนั้นจะสามารถหาปริมาตรของไอโอดีนที่ใช้ในการไทเทรต โดยวิธีนี้เป็นหนึ่งที่มีมาตรฐานในการหาปริมาณความชื้น ค่าที่ได้จากวิธีนี้มักใช้เป็นมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ ใช้งานได้ดีกับสารตัวอย่างที่มีน้ำปริมาณน้อยในระดับ mg/L (ppm)

 3.วิธีการทางอ้อม (Indirect Methods)
เป็นการใช้หลักการทางไฟฟ้า โดยการวัดความนำไฟฟ้าหรือความต้านทานทางไฟฟ้า หรือใช้หลักการแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบปริมาณความชื้น ซึ่งวิธีการนี้นิยมใช้ในการหาความชื้นในไม้ กระดาษ หรือคอนกรีต เป็นต้น เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่าย สามารถทราบผลการวัดได้รวดเร็ว แต่จะมีความแม่นยำน้อยกว่าวิธีการวัดโดยตรงและวิธีทางเคมี

ความสำคัญของการตรวจวัดปริมาณความชื้นในอุตสาหกรรมอาหาร

การตรวจวัดความชื้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในทุกกระบวนการผลิตอาหาร เริ่มตั้งแต่ตรวจสอบสินค้าที่รับเข้ามา กระบวนการผลิต การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพสินค้า ไปจนถึงการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ การตรวจวัดปริมาณความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อคงรสชาติ รูปลักษณ์ และการเก็บรักษาอายุของอาหารไว้ให้ได้ดีที่สุด

การบริโภคสารให้ความหวานแทนน้ำตาล (โพลิออลส์)
ในปัจจุบันมีการบริโภคสารให้ความหวานแทนน้ำตาลอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของสารทดแทนที่ผสมอยู่ในอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรของรัฐว่ามีความปลอดภัยที่จะสามารถบริโภคได้ในปริมาณที่ไม่เกินสูงสุดต่อวัน การให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภคในการเลือกบริโภคสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเป็นประจำในระยะยาว เพื่อลดความเสี่ยงของโรคและการควบคุมน้ำหนัก ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของภาคอุตสาหกรรมที่จะต้องช่วยสนับสนุนให้ผู้บริโภคตระหนัก และหันมาบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลกันเพิ่มมากขึ้น

โพลิออลส์ จัดเป็นสารให้ความหวานปราศจากน้ำตาลที่กำลังเข้ามาแทนที่น้ำตาลปกติสำหรับในอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้น รวมถึงในอุตสาหกรรมเคมี โดยมีการใช้สารประกอบโพลิออลส์ประเภทอื่นๆ เพื่อการผลิต “โพลียูรีเทน” สำหรับโพลิออลส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เรียกว่า อัลดิทอลหรือไกลซิทอล โดยในทางธรรมชาติจะพบได้ในผลไม้ เช่น พลัม ลูกแพร์ พีช แอปเปิ้ล สตอเบอร์รี่ และราชเบอร์รี่ ลักษณะเฉพาะของโพลิออลส์ คือ การย่อยต่ำ ดังนั้นค่าพลังงานจึงค่อนข้างต่ำ รวมถึงค่าอินซูลินและดัชนีน้ำตาลต่ำ จึงสามารถใช้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลซูโครส ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ผู้ผลิตอาหารเลือกใช้สารประกอบโพลิออลส์แทนน้ำตาลซูโครสที่ส่งผลเสียต่อร่างกายเมื่อรับประทานในปริมาณที่มากเกินพอต่อวันแนะนำ

เครื่องไทเทรต (Volumetric Karl Fischer Titrator)
เครื่องไทเทรตหาปริมาณความชื้น รุ่น HI933 ตัวเครื่องมีความแม่นยำสูงและมีการออกแบบเฉพาะเหมาะสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำในช่วงการวัด 100 ppm – 100% ค่าความละเอียดของการไทเทรตในระดับ 0.125 ไมโครลิตร การแสดงผลการไทเทรตแบบกราฟแบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมยา และอื่นๆ

 

 

(คลิกเพื่อดูสินค้าเพิ่มเติม)

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ
“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

 

Email Addresses
shop@hannathaicom

CONTACT US
Line : @hannathailand
FB : HannaThailand