กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ควรรู้ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ควรรู้ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคสมัยนี้ทุกคนเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น แม้แต่ภาคธุรกิจไปจนถึงภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญที่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องคำนึงถึง หากต้องการก้าวขึ้นสู่การเป็นธุรกิจที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งในปัจจุบันก็มีกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก ที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องตระหนักถึงและเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของธุรกิจนั้น ๆ โดยเฉพาะหากเป็นธุรกิจที่เป็นโรงงาน การควบคุมมลพิษในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดมาตรการควบคุมมลพิษด้วยการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับภายในโรงงาน ระบบบำบัดอากาศ ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

“ธุรกิจควรต้องตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งแวดล้อม มีบทบาทสำคัญอย่างไรในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ”

แนวคิดของกฎหมายสิ่งแวดล้อม

แนวคิดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นกฎหมายที่มีไว้เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจทาลายสิ่งแวดล้อม โดยหลักการหรือแนวคิดที่สำคัญคือ “ใครก่อมลพิษ คนนั้นจ่าย ซึ่งก็หมายความว่าผู้ใดก่อมลพิษขึ้นมา ผู้นั้นจำเป็นต้องรับผิดชอบในการกำจัดมลพิษที่ตนเองได้ก่อให้เกิดขึ้น วันนี้เราจึงจะมาพูดถึงเรื่องความรับผิดชอบของธุรกิจในมิติสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ๆ ในการประกอบธุรกิจ

ความรับผิดชอบของธุรกิจในมิติสิ่งแวดล้อม

ผู้ที่ประกอบธุรกิจนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ทั้งในฐานะผู้สร้างผลกระทบและผู้ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตส่วนใหญ่นั้น ล้วนมาจากวัตถุดิบที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่กลับสวนทางกับความต้องการในการใช้ทรัพยากรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถ้าให้วิเคราะห์ลงลึกถึงห่วงโซ่คุณค่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่ประกอบธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ การขนส่งและส่งมอบสินค้าไปจนถึงการใช้สินค้าและบริการของผู้บริโภคเอง ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน การใช้น้ำ การสร้างของเสียและมลพิษ รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

พระราชบัญญัติโรงงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

พระราชบัญญัติโรงงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจ และมีโรงงานเป็นของตัวเองนั้นจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่จำแนกประเภทของโรงงานไว้ และมีการกำหนดข้อควรปฏิบัติของโรงงาน เช่น ที่ตั้ง ลักษณะอาคาร สภาพแวดล้อม และลักษณะภายในอาคารของโรงงาน รวมถึงมาตรการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายนี้มีขึ้นเพื่อควบคุมความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สินในโรงงาน หรือบริเวณที่อยู่ใกล้กับโรงงาน

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ

1.การบริหารจัดการน้ำ
น้ำจัดเป็นปัจจัยพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสาคัญ ควรใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้น้ำ และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่หลังการบำบัดเพื่อลดความเสี่ยงในการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2.การบริหารจัดการขยะ
ทุกธุรกิจล้วนก่อให้เกิดขยะและของเสียเกือบในทุกกระบวนการ ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะ ของเสียและมลพิษอย่างจริงจัง การลดการใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือการไม่ได้เป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคมที่ได้รับความเดือดร้อน

3.การบริหารจัดการพลังงาน
การดำเนินธุรกิจทุกประเภทจำเป็นจะต้องใช้พลังงาน เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง ล้วนเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานของทุกธุรกิจ และเป็นพลังงานจากที่ใช้แล้วหมดไป ผู้ประกอบการจึงควรบริหารจัดการพลังงานที่มีอยู่อย่างมีคุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพิจารณาเลือกการใช้พลังงานให้เพียงพอต่อการใช้งานในระยะยาว เพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสานึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันและแสดงถึงความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้างอีกด้วย

4.การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม แน่นอนคงหนีไม่พ้นเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่สร้างผลกระทบเป็นอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงเป็นส่วนสำคัญมากที่ผู้ประกอบการจะต้องบริหารจัดการเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อยับยั้งวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนที่ทุกภาคส่วนต้องมีบทบาทในการรับมือและแก้ไขกับปัญหาอย่างจริงจัง

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของ “กฎหมายสิ่งแวดล้อม” เป็นแนวทางการดำเนินงานที่ให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามหลักกฎหมาย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมต่อไป

 

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ
“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

Email Addresses
shop@hannathaicom

CONTACT US
Line : @hannathailand
FB : HannaThailand