ควบคุมน้ำทิ้งโรงงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด | Hanna Instruments

ปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์หรือน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมมักจะสร้างมลพิษทางน้ำและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตกันมาอย่างยาวนาน โดยสาเหตุหลักๆ เกิดการน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลจากแหล่งชุมชน น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนสารเคมี น้ำเสียจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และน้ำเสียที่เกิดจากการทำเกษตรกรรม ฯลฯ ดังนั้นจึงทำให้ต้องมีการควบคุมน้ำทิ้งโดยการบำบัดก่อนที่จะปล่อยสู่สาธารณะ

ระบบบำบัดน้ำเสียคืออะไร ?

ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบที่มีความสำคัญในการช่วยลดปริมาณของเสียต่างๆ ที่สะสมอยู่ในน้ำทิ้งให้มีปริมาณน้อยลง ทำให้เกิดมลภาวะที่ดี ส่งผลให้ระบบนิเวศเกิดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งน้ำทิ้งที่เสียเหล่านี้จะต้องผ่านการบำบัดให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะสามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้

ตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กำหนดว่าน้ำเสียที่ปล่อยสู่ธรรมชาติจะต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 40 ˚C และค่า BOD ไม่เกิน 20 mg/L โดยขึ้นอยู่กับประเภทอุตสาหกรรม

การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเต็มไปด้วยสิ่งสกปรก ของเสีย รวมถึงสารเคมีต่างๆ อยู่มากมาย ซึ่งสิ่งปฏิกูลต่างๆ เหล่านี้จะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ เนื่องด้วยโรงงานอุตสาหกรรมมีสิ่งปนเปื้อนและสารเคมีในปริมาณสูง จึงไม่สามารถทำให้ปล่อยสู่ธรรมชาติได้เลย เพราะจะทำให้เกิดน้ำเสียสู่สาธารณะ ดังนั้นจึงมีข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อป้องกันน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

กฎหมายควบคุมน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

น้ำเสียจากโรงงานสร้างมลพิษทางน้ำและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมจึงทำให้ต้องมีข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อควบคุมการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและสิ่งแวดล้อมอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

มาตรา 119 ทวิ ห้ามไม่ให้ผู้ใดเททิ้ง น้ำมัน และเคมีภัณฑ์หรือสิ่งใดๆ ลงในแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ หรือทะเลสาบ ที่ประชาชนใช้ร่วมกันหรือทะเลภายในน่านน้ำไทย อันเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องถูก ลงโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 60.000 บาท และต้องชดใช้เงินคำใช้จ่ายที่ต้องใช้ ในการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ด้วย

มาตรา 14 ห้ามเทหรือทิ้งสิ่งใดๆ หรือระบายสิ่งที่ทำให้น้ำโสโครก ลงในคลองประปา คลองรับน้ำ หรือคลองส่งน้ำ

มาตรา 15 ห้ามทิ้งซากสัตว์ ขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล ลงในเขตคลองประปา คลองรับน้ำ คลองส่งน้ำ ผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา 14 และ 15 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อดีของการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

    – ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากน้ำเสียมีสิ่งปฏิกูลและสิ่งสกปรกปนเปื้อนอยู่ในปริมาณมากจนทำให้เกิดการอุดตัน ซึ่งในช่วงฤดูฝนยิ่งส่งผลกระทบอย่างมากเพราะไม่สามารถระบายน้ำได้ทันท่วงทีจนทำให้เกิดน้ำท่วม ซึ่งการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานจะช่วยลดขยะสิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูลที่เข้าไปอุดตันท่อระบายน้ำได้ดี   
    – ใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะการบำบัดน้ำเสียสามารถนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์
    – ช่วยลดมลพิษทางน้ำได้ดี ซึ่งการบำบัดน้ำเสียจะสามารถช่วยลดมลพิษได้หลายทาง ทั้งทางอากาศที่ช่วยลดการส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์  
    – ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อย่างเช่น การเดินทางท่องเที่ยวที่ต้องใช้การเดินทางน้ำ หรือสถานที่ท่องเที่ยว เช่น บนเกาะ     

น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ดังนั้นการดูแลแหล่งน้ำที่สำคัญ คือการควบคุมคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยพารามิเตอร์ที่ควรจะต้องควบคุมจะช่วยจัดการระบบในการบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อ้างอิงจากการควบคุมของกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้

ความเป็นกรด-ด่าง

5.5-9.0

อุณหภูมิ

< 40 ˚C

สี

<300 ADMI

ของแข็งละลายในน้ำ

3,000 mg/L
สารแขวนลอย

<50 mg/L

บีโอดี

<20 mg/L

ซีโอดี

<120 mg/L

น้ำมันและไขมัน

<5 mg/L

คลอรีนอิสระ

<1 mg/L

โลหะหนัก

Zn <5 mg/L / Cr6+ <0.25 mg/L / Cr3+ <0.25 mg/L /
As <0.25 mg/L / Cu <2 mg/L / Hg <0.005 mg/L /
Cd <0.03 mg/L / Ba <1 mg/L / Se < 0.02 mg/L /
Pb <0.3 mg/L / Ni <1 mg/L / Mn <5 mg/L

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ
“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

 

Email Addresses
shop@hannathaicom

CONTACT US
Line : @hannathailand
FB : HannaThailand