ค่า pH | ในอุตสาหกรรมชุบโลหะ

อุตสาหกรรมชุบโลหะ
คือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโลหะจัดเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ในปัจจุบันการแข่งขันทางด้านธุรกิจค่อนข้างสูง โดยสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการผลิตปรับสูงขึ้น รวมถึง ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น จึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมายตามมา

อุตสาหกรรมการชุบโลหะ คือกระบวนการทําให้โลหะไปเคลือบเป็นชั้นบางๆ ระดับไมโครเมตร ลงบนชิ้นงาน โลหะที่ต้องการเคลือบผิว เพื่อเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ ให้กับชิ้นงานที่ต้องการเคลือบผิว ซึ่งโลหะที่จะนํามา เคลือบลงบนชิ้นงาน เช่น ทองคํา เงิน ทองแดง โรเดียม โครเมียม สังกะสี นิกเกิล ดีบุก แคดเมียม ฯลฯ การชุบโลหะนั้นมีประโยชน์มากมาย เช่น เพิ่มความแข็งแรงของผิวชิ้นงาน เพิ่มความทนทานต่อการสึก กร่อน ลดแรงเสียดทานบนพื้นผิว เพิ่มการนําไฟฟ้าของชิ้นงาน เพิ่มความสามารถในการฉีดพ่นสี และที่ สําคัญมักจะทําเพื่อให้เกิดความสวยงามของชิ้นงานนั้นๆ โดยพารามิเตอร์หลักที่จะช่วยในการทําให้ชิ้นงาน แต่ละชิ้นออกมาดีจะต้องมีการตรวจวัดค่ากรด-ด่าง (pH) ในกระบวนการผลิตชิ้นงาน

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชุบโลหะ

– อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ – อุตสาหกรรมยานยนต์
– อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเลียม – อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
– โรงงานผลิตเครื่องประดับ
– โรงงานผลิตชิ้นส่วนทางการแพทย์ – โรงงานผลิตของเล่นประเภทหุ่นยนต์

กระบวนการชุบโลหะโดยใช้ไฟฟ้า

เป็นกระบวนการชุบโลหะด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อควบคุมการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยการผ่านกระแสไฟฟ้า จากขั้วแอโนดไปสู่ขั้วแคโทด ซึ่งเป็นฝั่งของชิ้นงานที่ต้องการชุบเคลือบผิว โดยผ่านสารละลายอิเล็กโทร ไลต์ เมื่อมีการไหลของกระแสไฟฟ้าอะตอมโลหะจากฝั่งแอโนดจะหลุดลงสู่สารละลายอิเล็กโทรไลต์และวิ่งไป จับฝั่งแคโทดที่มีสภาวะเป็นลบ

การชุบทอง นิยมชุบบนทองแดงและเงิน ส่วนมากใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่ม ความทนทานจากการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชั่นลงบนชิ้นส่วนทองแดงต่างๆ

การชุบเงิน นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเงินเป็นโลหะที่มีความต้านทานตํ่า ตอบสนองต่อไฟฟ้ากระแสสลับได้ดีในย่านความถี่สูง การชุบด้วยเงินจะไม่เหมาะสมกับชิ้นงานที่อยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ชื้น ทําให้เกิดการสึกกร่อนบนชั้นผิวได้อย่างรวดเร็วและแตกหัก

การชุบทองแดง เป็นการชุบเพื่อเพิ่มความสามารถในการนําไฟฟ้า ซึ่งนิยมในการชุบบน PCB เนื่องจากต้นทุนไม่แพงและมีประสิทธิภาพสูง

การชุบโรเดียม นิยมใช้ในการชุบเครื่องประดับเพื่อความสวยงามและทนทานต่อการเกิดรอยจาก การกระแทก ข้อเสียสําหรับการชุบโรเดียมคือไม่ทนทานต่อการเสียดสีจึงจําเป็นจะต้องชุบใหม่เมื่อครบ 1-2 ปี

ชุบสังกะสีหรือเรียกกันว่าชุบกัลวาไนซ์ ซึ่งจะช่วยป้องกันชิ้นงานเกิดการผุกร่อนจากการทําออกซิเดชั่นกับอากาศด้วยชั้นผิวซิงค์ออกไซด์ นิยมใช้ชุบเคลือบชิ้นส่วนโครงสร้าง สกรู น๊อต เนื่องจากเป็น การชุบโลหะที่มีต้นทุนตํ่า และป้องกันสนิมได้ดี

การชุบดีบุก นิยมมากในอุตสาหกรรมอาหารและชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์ โดยเฉพาะภาชนะบรรจุ อาหาร เนื่องจากดีบุกไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษและง่ายต่อการขึ้นรูปเนื่องจากความเหนียว สําหรับงานชุบ ชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์จะดีมาก เนื่องจากป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น

 

ความสําคัญของการวัดค่า pH ในอุตสาหกรรมชุบโลหะ

อุตสาหกรรมการชุบโลหะควรจะให้ความสําคัญต่อการวัดค่า pH เพราะกระบวนการผลิตชิ้นงานต่างๆ โดย การชุบโลหะจะให้คุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีจะต้องควบคุมค่า pH ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กรม อุตสาหกรรมกําหนด การตรวจวัดค่า pH จึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของชิ้นงาน การขึ้นรูปของชิ้นงาน และอื่นๆ ในกระบวนการชุบโลหะ ดังนั้นความสําคัญของการวัดค่า pH ในอุตสาหกรรมการชุบโลหะจึงเป็น สิ่งจําเป็นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

แนะนํา เครื่องวัดค่า pH แบบภาคสนาม รุ่น HI99131
การวัดค่า pH ในทุกกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมชุบโลหะเป็นสิ่งที่ควรให้ความสําคัญเพื่อให้ได้ คุณภาพของชิ้นงานที่ดี รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การเลือกเครื่องมือในการวัดค่า pH จึงมี ความจําเป็นจะต้องเลือกเครื่องมือที่ให้ความถูกต้องและแม่นยําสูง เพื่อให้ผลการวัดเป็นไปตามมาตรฐานที่ กําหนด ทางเราจึงขอนําเสนอเครื่องวัดค่า pH แบบภาคสนาม รุ่น HI99131 รายงานผลการวัดที่ เที่ยงตรง ตัวเครื่องมาพร้อมกับใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงและฟังก์ชันอื่นๆ มากมาย

(คลิกเพื่อดูสินเค้าเพิ่มเติม)

 

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนํา

“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสําหรับคุณ”
WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

Email Addresses

info@hannathaicom

CONTACT US
Line : @hannathailand
FB : HannaThailand