การวัดค่า COD | ด้วยเครื่องมือตรวจวัดในระบบบำบัดน้ำเสีย

COD หมายถึงปริมาณของออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องใช้สำหรับทำปฏิกิริยาเคมี (Oxidation) กับสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ ค่า COD เป็นอีกค่าหนึ่งทีบ่งบอกระดับความเน่าเสียหรือความสกปรกของน้ำ ดังนั้นการวิเคราะห์ค่า COD จึงเป็นอีกพารามิเตอร์ที่นิยมวิเคราะห์ควบคู่กับวัดค่า BOD หรืออาจวัดมากกว่าค่า BOD เนื่องจากการวิเคราะห์ค่า COD สามารถวิเคราะห์ได้ผลรวดเร็วภายใน 3 ชั่วโมงเมื่อเปรียบเทียบกับค่า BOD ซึ่งใช้ระยะเวลานานถึง 5 วันในการบ่มในตู้ควบคุมอุณหภูมิ

ความสำคัญของระบบบำบัดน้ำเสีย      

โรงบำบัดน้ำเสียเป็นสถานที่รวบรวมน้ำเสียจากบ้านเรือน แหล่งพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และสถาบัน เข้าสู่กระบวนการบำบัดแบบต่าง ๆ เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำเสีย ให้มีคุณภาพดีขึ้นและไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือบางส่วนยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและอื่น ๆ

“น้ำ” เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีการใช้ซ้ำหลายครั้งจนเป็นวัฏจักร มีการนำไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ จนเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ดังนั้นการบำบัดน้ำเสียจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยลดภาระของแหล่งน้ำในการทำความสะอาดตัวเองตามธรรมชาติ รวมถึงช่วยลดมลพิษลงสู่แหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา

เครื่องมือหาค่า COD ในน้ำเสีย เป็นการวัดปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์อย่างสมบูรณ์ ค่า COD เป็นค่าดัชนีคุณภาพน้ำที่มีความสำคัญมากสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการควบคุมมลพิษทางน้ำ ทำให้ทราบถึงคุณภาพน้ำเสียจากระบบบำบัดที่จะระบายสู่สิ่งแวดล้อม (COD ไม่ควรเกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร)

การหาค่า COD มีประโยชน์อย่างมากในการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที อีกทั้งยังสามารถประเมินค่า BOD แบบคร่าว ๆ โดยจะเป็นครึ่งหนึ่งของค่า COD ส่วนมากผู้บำบัดน้ำเสียจะเลือกวิเคราะห์หาค่า COD เพราะสามารถประเมินคุณภาพน้ำได้เบื้องต้นภายใน 3 ชั่วโมง รวมการย่อยตัวอย่างที่ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แต่สำหรับการหาปริมาณ BOD ใช้เวลาถึง 5 วันในการบ่ม ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน

เครื่องมือวิเคราะห์ของทาง Hanna Instruments จึงตอบโจทย์เกี่ยวกับเครื่องมือวัดค่า COD พร้อมกับเครื่องย่อยตัวอย่าง และสารเคมีครบชุด

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ

“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

 

Email Addresses

info@hannathaicom

 

CONTACT US

Line : @hannathailand

FB : HannaThailand