การควบคุมการปล่อยน้ำทิ้ง | ด้วย pH Meter

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน น้ำจากการใช้น้ำของคนงานหรือน้ำจากกิจกรรมอื่นในโรงงาน ที่จะระบายออกจากโรงงาน หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีกระบนการผลิตเม็ดพลาสติกประเภทความหนาแน่นสูง มีระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน ก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน

โดยบริษัทฯ ต่าง ๆ มีนโยบายถือว่าข้อกำหนดของกฎหมายเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องปฏิบัตินั้น จึงต้องมีควบคุมค่าน้ำทิ้งในกระบวนการผลิต ซึ่งน้ำเสียโดยส่วนใหญ่จะมีผลกระทบหลัก ๆ ในเรื่อง pH

ซึ่งปัญหาที่พบ คือ มีน้ำเสียที่มีค่า pH ไม่ได้ตามมาตรฐานจากบ่อบำบัดของหน่วยผลิต ถูกปล่อยออกไปสู่บ่อบำบัดรวมของโรงงานก่อนปล่อยลงสู่รางระบายสาธารณะ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบำบัดและมีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากน้ำทิ้ง

มาตรฐานนำทิ้ง ต้องมีคุณภาพ ตังต่อไปนี้

1.ความเป็นกรดและด่าง (pH) ตั้งแต่ 5.5 ถึง 9.0

2.อุณหภูมิ (Temperature) ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส

3.สี (Color) ไม่เกิน 300 ADMI

4.ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved solids หรือ TDS) มีค่าดังนี้

– กรณีระบายลงแหล่งน้ำ ต้องไม่เกิน 3,03, มิลลิกรัมต่อลิตร

– กรณีระบายลงแหล่งน้ำที่มีค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดเกินกว่า 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดในน้ำทิ้งที่จะระบายได้ต้องมีค่าเกินกว่าค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่งน้ำนั้นไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร

ในกระบวนการผลิตมีการใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นด่าง (NaoH) และใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด (HCI) ทำให้ค่า pH เป็นกลาง ตามมาตรฐานกฎหมาย (pH 5.5 – 9.0) ก่อนปล่อยลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสียของหน่วยงาน บางครั้งเกิดปัญหาจากสารเคมีมีสิ่งสกปรก ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกติดมาเกิดการอุดตันที่ Pump Feed สารเคมีทำให้ค่า pH สูงหรือต่ำเกินไปได้ หรือจากกรณีเหตุสุดวิสัย สารเคมีหกรั่วไหล ทำให้ไม่สามารถควบคุมค่าน้ำให้ได้ตามมาตรฐานได้ น้ำเสียหลุดไปที่รางระบายน้ำรวมของโรงงานได้

เพื่อป้องการไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียจากบ่อ“บำบัดน้ำเสีย”ของหน่วยงาน ที่มีค่า pH ไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน ไปยังบ่อ“บำบัดน้ำเสีย”รวมของโรงงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงใน การปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ให้ใช้“เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter)”

คำแนะนำในการเลือกซื้อ pH Meter

ควรเลือกซื้อ pH Meter จากผู้จำหน่ายที่เชื่อถือได้และแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับ และเพื่อให้ได้เครื่องวัดที่มีความแม่นยำสูงควรเลือกซื้อสินค้าที่มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ Certificate of Calibration จากโรงงานผู้ผลิต แต่หากไม่มีใบรับรองสามารถส่งสอบเทียบกับผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง ISO17025

(คลิกเพื่อดูสินเค้าเพิ่มเติม)

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ

 

“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

 

Email Addresses

info@hannathaicom

 

CONTACT US

Line : @hannathailand

FB : HannaThailand