เครื่องวัดปริมาณซีโอดี (COD) แบบภาคสนาม รุ่น HI97106