นโยบายการคืนสินค้า

  • การเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม สามารถดำเนินการได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า โดยส่งหลักฐานความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นวิดีโอเท่านั้นเมื่อได้รับสินค้า 
  • การเปลี่ยนสินค้า สามารถดำเนินการได้ เฉพาะสินค้าที่จำหน่ายโดยตรงกับทางบริษัทและเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า เคลม คืน สินค้า ภายหลังจากที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน โดยสินค้าจะรับประกันระยะเวลา 1 ปี ยกเว้น เครื่องวัดแบบปากกา pH, EC, TDS, ORP รับประกันระยะเวลา 6 เดือน และสำหรับหัววัด (Electrode) รับประกันระยะเวลา 3 เดือน และสำหรับการรับประกันงานซ่อม ระยะเวลา 3 เดือน อาการเดิม (สินค้าที่หมดอายุรับประกันหรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อมหรือไม่ตกลงซ่อม)             
  • การเปลี่ยน คืนสินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบ รวมถึงบิลใบเสร็จจะต้องไม่ชำรุดเสียหายโดยเด็ดขาด           
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้าก่อนพิจารณาดำเนินการเคลมหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 7-14 วันทำการ       
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

นโยบายการรับประกันสินค้า

1. การรับประกันจะเริ่มนับตั้งแต่วันส่งสินค้า ภายใต้ความเสียหาย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของชิ้นส่วนหรือกรรมวิธีในการผลิตจากโรงงาน โดยการรับประกันจะครอบคลุมถึงชิ้นส่วนและค่าแรงในการซ่อม ทั้งนี้การรับประกันไม่รวมถึงความชำรุดเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้งานที่ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ (อ้างอิงรายการสินค้าเดิมตามใบเสร็จ)

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการรับประกันทันที หากตรวจพบ
     2.1 เครื่องได้รับการตรวจเช็คและแก้ไขจากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
     2.2 ใช้อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง อะไหล่ หรือชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งมิได้จำหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ

3. การรับประกันนี้ใช้เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น